1. INFORMACIÓ GENERAL.

Aquest document es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús que regulen l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web ubicada a la URL www.resa.es (d’ara endavant, el “Lloc Web”), titularitat de la mercantil SIRESA CAMPUS, SL. Us preguem que llegiu atentament aquest document.

La societat titular d’aquest Lloc Web, www.resa.es, és SIRESA CAMPUS, SL (d’ara endavant, Siresa Campus) amb domicili social a c/ Serrano, 41, 4a planta, 28001 Madrid (Espanya), proveïda del CIF número B-86.458.643 i amb les següents dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 33.638, Foli 161, Full M-537.633.

Així mateix, Siresa Campus és titular de les següents microsites: www.resainn.es, www.resainn.com i mireserva.resa.es (d’ara endavant, les microsites).

La societat encarregada de gestionar les residències descrites al punt 2 següent és RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, SL (d’ara endavant, “RESA”) i, per tant, també és l’encarregada de la gestió d’aquesta pàgina Web, amb domicili social al c/ Serrano, 41, 4a planta, 28001 Madrid, proveïda del CIF número B‑60.109.188 i amb les següents dades registrals inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 37046, Foli 153, Full M-661.710.

El text següent regula la utilització d’aquesta pàgina web, titularitat de Siresa Campus, per part dels usuaris d’Internet. RESA és la titular encarregada de gestionar aquesta pàgina web. Aquest Avís Legal té per objecte establir les condicions que regulen l’accés i l’ús general i gratuït d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, el Lloc Web) per a tots els usuaris, de manera que l’accés, la navegació i l’ús d’aquesta pàgina web implica per part seva l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquest Avís Legal i les Condicions Generals (incloses, en cas de formalitzar-se la contractació d’un servei de reserva d’allotjament, les Condicions Generals de contractació i les condicions particulars previstes per a cada cas).

Alguns serveis d’aquest Lloc Web accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de RESA poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments d’ús i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal i que l’usuari haurà d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

L’accés, la navegació i la utilització d’aquesta pàgina web implica, per part vostra, l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquest Avís legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat. Si no esteu d’acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu aquest Lloc Web.

 

2.INFORMACIÓ SOBRE LA TITULARITAT DE LES RESIDÈNCIES I D’ALTRES ESTABLIMENTS.

Les titulars de les residències/establiments, per concessió administrativa, dret de superfície o adquisició de la propietat, atorgats per universitats, administracions públiques o operadors privats, són les societats següents: Siresa Campus, SL; Siresa Salmantina, SL; Sociedad Inversora en Residencias para Estudiantes Euskadi, SA (Siresa Euskadi) i Siresa House 2 Campus, SL. Aquestes societats són les titulars d’una o diverses residències/altres establiments (d’ara endavant, Societats Titulars).

Les Societats Titulars, a través d’un contracte d’arrendament de serveis d’administració i gestió de finques urbanes, tenen encomanada la gestió de les seves residències a RESA, societat que disposa de recursos materials i mitjans humans suficients amb aquesta finalitat.

Cadascuna de les Societats Titulars abans esmentades subscriu un contracte d’allotjament amb cada estudiant, resident i/o client que reserva allotjament a les seves residències o establiments.

La taula de les Societats Titulars, juntament amb la/les residència/es i/o establiment de què és titular cadascuna d’elles i que són gestionades per RESA, és la següent:

 

Aquest Lloc Web ha estat creat i gestionat per RESA, que s’encarrega, així mateix, de la gestió i l’explotació de cadascuna d’aquestes residències d’estudiants o altres establiments, titularitat de les Societats Titulars abans esmentades.

 

3. TERMES I CONDICIONS GENERALS DE L’ÚS DEL LLOC WEB.

La funció d’aquesta Web és proporcionar als usuaris que accedeixin al Lloc Web els diferents serveis exposats en aquesta pàgina a través de la informació que s’hi indica. Si no esteu d’acord amb els termes i condicions següents, us preguem que no visiteu ni utilitzeu aquest Lloc Web ni els llocs web afiliats o enllaçats.

Aquest document té per objecte establir per part de RESA les condicions que regulen l’accés i l’ús general d’aquest Lloc Web per a tots els usuaris, de manera que el seu accés i ús implicarà necessàriament la submissió i l’acceptació d’aquestes Condicions Generals d’ús, així com, en cas de formalitzar-se la contractació d’un servei de reserva d’allotjament, suposarà també l’acceptació de les Condicions Generals que caracteritzen aquesta contractació (d’ara endavant, anomenades Clàusules Generals).

3.1. Accés a la Web

L’Usuari ha de ser major d’edat d’acord amb la legislació espanyola i disposar de capacitat legal necessària per contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. En cas de contractació per part de menors d’edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors per poder contractar el servei.

L’accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït. S’entendrà que, per l’accés i/o la simple utilització del Lloc Web, s’atribueix al Client/Resident la condició d’Usuari (d’ara endavant, l’Usuari), la qual cosa implica l’adhesió a aquest Avís Legal i Condicions Generals. En conseqüència, es recomana a l’Usuari la lectura atenta dels termes i les condicions d’ús recollits pel titular d’aquesta pàgina cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

S’informa que per a l’accés a determinats continguts que ofereix aquesta pàgina Web, com és la formalització d’una reserva d’allotjament, l’Usuari haurà de facilitar certes dades de caràcter personal en emplenar qualsevol formulari de reserva, així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen en aquest Lloc Web.

Així mateix, el servei de reserva d’allotjament en residències universitàries o altres tipus d’establiments d’allotjament i d’altres serveis gestionats per RESA a través d’aquest Lloc Web es troben regulats per aquestes Condicions d’ús que integren i completen l’Avís Legal.

 

3.2. L’ús del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web de forma diligent, correcta i per a fins lícits i, en particular, es compromet a: abstenir-se d’utilitzar els continguts i la informació obtinguda a través del nostre Lloc Web amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic, a abstenir-se de reproduir o copiar, distribuir o permetre l’accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts d’aquest Lloc Web, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

En particular, i a títol enunciatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre ni difondre a tercers, a través dels Serveis proporcionats per www.resa.es, informacions, missatges, fitxers d’imatge, fotografies, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que: (i) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a l’ordre públic; (ii) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic; (iii) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries o violentes; (iv) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat; (v) incorporin missatges delictius, violents o degradants; (vi) siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte, o sobre les intencions o propòsits del comunicant; (vii) violin els secrets professionals de tercers; (viii) siguin contraris al dret a l’honor, intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (ix) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Sense perjudici del disposat a l’Avís Legal i a les Polítiques de Privacitat accessibles que poguessin resultar aplicables en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds adreçades a RESA estan condicionades a l’emplenament previ del corresponent registre d’Usuari (Formulari de reserva de plaça/allotjament).

3.3. Recollida de dades

S’informa els Usuaris de la pàgina www.resa.es que s’obtenen les seves dades a través del formulari de reserva de plaça/allotjament d’emplenament obligatori per contractar els serveis que es presten a través del Lloc Web.

S’informa que, per a l’accés a determinats continguts que ofereix aquesta pàgina Web, com és la formalització d’una reserva d’allotjament, l’Usuari haurà de facilitar certes dades de caràcter personal en emplenar qualsevol formulari de reserva, així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen en aquest Lloc Web. Aquestes dades hauran de ser veraces, exactes, autèntiques i vigents.

Les finalitats de la recollida de les dades de caràcter personal són les que particularment s’indiquen en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari corresponent i a la Política de Privacitat d’aquest Lloc Web.

4. TERMES I CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE RESERVA  I DE CONTRACTACIÓ

L’accés a aquesta pàgina Web és lliure i gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per RESA a tercers a través del seu Lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat; això s’especificarà de forma expressa a les seves pròpies condicions de contractació.

S’entendrà que, en accedir i/o utilitzar aquesta Web, el Client/resident adquirirà la condició d’Usuari, cosa que implica l’adhesió a aquest Avís Legal.

La funció d’aquesta pàgina Web és proporcionar als usuaris que hi accedeixin, els diferents serveis que RESA ofereix i presta a través seu. L’objecte d’aquestes Condicions és regular les condicions generals dels serveis de reserva de places per a l’allotjament i de la seva contractació a través d’aquesta pàgina gestionada per RESA o a través d’altres pàgines web gestionades al seu torn per aquesta societat, com les microsites.

Tant el servei de reserva d’allotjament en qualsevol de les residències universitàries/altres establiments del Grup RESA com qualsevol altre servei gestionat per aquest Lloc Web estan regulats per aquestes Condicions d’ús que integren i completen l’Avís Legal.

La utilització d’aquests serveis suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació recollides a la darrera versió actualitzada de les Condicions Generals.

S’informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en aquestes Condicions Generals de reserva i de contractació, així com aquells altres serveis específics o promocionals que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que declareu conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per contractar els serveis oferts en aquest Lloc Web.

El titular d’aquest Lloc Web, RESA i les empreses del Grup RESA, es reserven el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en aquestes Condicions Generals en la forma que estimi convenient, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través del Lloc Web, per tal que puguin ser conegudes i novament acceptades pels Usuaris.

Si una de les estipulacions d’aquestes Condicions Generals de reserva fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

L’Usuari haurà d’utilitzar aquest servei d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i d’acord amb el que disposen aquestes Condicions Generals de reserva online. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar aquests serveis amb fins il·lícits i/o contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius de dret i/o que atemptin contra els interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar els serveis d’aquest Lloc Web i/o la seva imatge.

4.1. Ús del servei de reserva d’allotjament per a estades de curs acadèmic o estades llargues

L’Usuari que estigui interessat a allotjar-se en qualsevol de les nostres residències haurà d’emplenar amb les seves dades personals un formulari de sol·licitud de reserva de plaça a la residència/establiment desitjat. La finalitat d’aquest servei és la reserva d’una habitació i/o d’altres serveis opcionals per un període determinat en una de les nostres residències.

L’Usuari que accedeix a aquest servei haurà de ser major d’edat, d’acord amb la legislació espanyola, i disposar de capacitat legal necessària per contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. En cas de contractació per part de menors d’edat, es requerirà obligatòriament que siguin els seus pares o tutors els qui formalitzin la reserva de plaça (emplenin el formulari de reserva) i contractin el servei d’allotjament.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran utilitzades per a la correcta gestió de la reserva de plaça/allotjament, així com posteriorment per a la contractació amb el Client/Usuari (vegeu el punt 5 “Ús del servei de contractació”).

Les dades facilitades per l’Usuari seran utilitzades per atendre la seva sol·licitud de reserva i per adaptar els productes i serveis sol·licitats per l’Usuari a les preferències indicades al Formulari de reserva de plaça (registre de dades) i implicarà la utilització de la seva adreça de correu electrònic per rebre qualsevol comunicació de RESA.

Per iniciar el procés de sol·licitud de reserva, l’Usuari haurà d’accedir al Formulari de reserva de plaça/allotjament i emplenar-lo amb les seves dades de caràcter personal, juntament amb altres dades que s’hi sol·liciten per pestanyes per a la correcta prestació del servei. Un cop emplenat el formulari, no es podrà tramitar ni enviar si el Client interessat no ha acceptat prèviament i voluntàriament les Condicions de la reserva, el redactat de les quals es recomana a qualsevol Usuari llegir-lo amb atenció amb anterioritat a la seva acceptació.

Després d’emplenar el formulari de reserva, s’enviarà a l’Usuari un correu electrònic amb totes les seves dades introduïdes al Formulari, així com un enllaç de validació per confirmar-les si hi està d’acord. Quan l’Usuari premi l’enllaç de validació, la seva sol·licitud quedarà automàticament registrada a la base de dades.

En acceptar la confirmació del formulari de reserva, l’Usuari disposarà d’un nom identificatiu d’usuari i contrasenya personal i intransferible designat per RESA via e-mail, per assegurar la identificació de cada client/usuari i la confidencialitat de les operacions realitzades; amb aquestes dades confidencials (usuari i contrasenya) podrà accedir a la seva zona privada de la Web.

RESA no es fa responsable del mal ús de la contrasenya que l’Usuari pugui dur a terme com a client registrat en reservar o contractar serveis a través de la pàgina web de RESA. L’Usuari serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya i de mantenir la confidencialitat, assumint, en conseqüència, qualsevol dany i/o perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua corresponent. En cas d’oblit de la contrasenya o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i/o la utilització per part de tercers no autoritzats, l’Usuari ho comunicarà immediatament a RESA, a fi que procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la contrasenya. En tot cas, qualsevol operació realitzada abans d’aquesta comunicació es considera efectuada per l’Usuari, que serà responsable dels danys que es derivin de qualsevol accés i/o ús no autoritzat que es faci amb anterioritat a aquesta comunicació.

4.2. Ús del servei de reserva en línia per a allotjaments d’estades diàries amb el motor de reserves

Aquest tipus de serveis de reserves en línia tenen per finalitat que qualsevol membre de la comunitat universitària pugui fer una reserva d’allotjament per a estades diàries en determinades residències o en altres establiments gestionats per RESA i indicades al mateix Lloc Web. Aquest servei de reserves diàries es presta a través d’un motor gestionat per l’empresa externa anomenada SITEMINDER DISTRIBUTION LIMITED, de nacionalitat anglesa, amb domicili a 1, Lyric Square, London, W6 0NB, United Kingdom, proveïda de VAT number (CIF) GB-990 8056 89, registrada a Anglaterra i Gal·les amb número de Registre 07242801.

Aquest sistema de motor de reserves està allotjat al propi servidor de SiteMinder, el qual, com a encarregat del tractament de dades, es compromet a complir amb els estàndards de seguretat requerits per la legislació vigent a Espanya, i entre d’altres per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, adoptant totes les mesures que garanteixen la seguretat de les dades personals que s’obtenen per aquest mòdul/secció de reserves online enllaçat a la web de RESA. Així mateix, SiteMinder garanteix que disposa d’un sistema d’encriptació de les comunicacions TLS 1.2. i/o el sistema de combinació de protocols criptogràfics de seguretat HTTPS (HttpSecure-Hypertext Transfer Protocol Secure).

Això garanteix la seguretat de les comunicacions i transferències de dades amb una encriptació de 128 bits (‘RC4_128, with SHA1 for message authentication and RSA as the key exchange mechanism’).

 

4.2.1. Condicions de la reserva

L’Usuari/Client emplenarà amb les seves dades un formulari de reserva per a allotjaments diaris en determinades residències o altres establiments, en el qual apareixerà al final de tot una casella de verificació amb les condicions de contractació per a aquest tipus de reserves, per tal que siguin acceptades pel Client si hi està d’acord.

 

Un cop l’Usuari ha emplenat amb totes les dades el formulari i l’ha enviat, rebrà la confirmació de la reserva de forma immediata i automàtica, a través d’un correu electrònic, on se li assignarà un número de confirmació de reserva. Aquest correu electrònic li servirà com a confirmació i com a comprovant de la seva reserva. El pagament de les reserves d’allotjament diari s’efectuarà el dia d’entrada a l’establiment, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipat, que seran abonades en el moment de l’acceptació del formulari de reserves.

4.2.2. Política de cancel·lació
Les reserves realitzades a través d’aquest Lloc Web quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit/dèbit facilitada pel Client/Usuari al formulari. La reserva es podrà cancel·lar sense cap càrrec fins a 24 hores abans del dia de l’entrada, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables, en què es penalitzarà el total de l’estada abonada.
La no presentació al check-in o la cancel·lació fora del termini acordat a l’oferta, suposarà un càrrec automàtic a la targeta de crèdit/dèbit de l’import d’una nit per habitació reservada, així com la cancel·lació immediata de la reserva.

Si el client, durant la seva estada a l’establiment, decideix abandonar-lo abans que finalitzi el temps d’estada contractat, es penalitzarà amb el 40% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar; tret de les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables, en què es penalitzarà el total de l’estada abonada.

Per cancel·lar una reserva online, caldrà fer-ho per escrit, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic del propi establiment.

4.2.3. Sobre els preus
Els preus per habitació i nit inclouen l’IVA i són els reflectits en aquesta pàgina Web, concretament als establiments que expressament ofereixen aquest servei. Als establiments situats a Catalunya s’aplicarà l’impost sobre estades en establiments turístics.

 

5. ÚS DELS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ ONLINE. CONDICIONS GENERALS.

Un cop l’Usuari/Client hagi accedit a la zona privada (anomenada Zona Usuari) de la Web de RESA amb les seves claus (usuari i contrasenya) personals i intransferibles, disposarà per a la seva consulta d’un apartat on consten, entre altres documents, les Clàusules Generals (denominades Condicions Generals) del contracte d’allotjament a la residència d’estudiants/col·legi major seleccionat i podrà descarregar i també imprimir la resta de documentació contractual (reglament, ordre domiciliació bancària-SEPA, etc.).

Aquestes Clàusules Generals de la contractació han de ser acceptades (mitjançant la casella de validació) per part del Client perquè es consideri efectivament formalitzada la contractació en línia. Quan l’Usuari accepti el contracte online, rebrà automàticament un correu electrònic que confirma la seva acceptació.

Si una o diverses de les estipulacions d’aquest Avís legal o, si escau, de les Condicions Generals de Contractació, fossin considerades nul·les, inaplicables o inoperants, la resta de les disposicions de l’Avís legal i de les Condicions d’ús es mantindran vigents i aplicables.

En cas que hi hagi discrepàncies entre l’establert en aquest Avís legal i en les Condicions Generals i Particulars de la contractació de cada servei específic, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

6. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ RECOPILADA.

RESA i, si escau, el titular del Lloc Web, es comprometen a tractar les dades de forma confidencial i d’acord amb el que disposa la Política de Privacitat.

La contractació dels serveis oferts en aquesta pàgina es realitza en un entorn segur a través de la implementació d’un sistema d’encriptació de dades SSL (Secure Sockets Layers) que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb aquesta. El Client/Usuari pot comprovar que es troba en un entorn operatiu segur observant el cadenat tancat que hi ha a la part inferior de la pantalla.

L’Usuari es compromet a fer ús lícit i adequat d’aquest Lloc Web, així com dels serveis que es presten per aquest Lloc Web, de conformitat amb aquest Avís Legal i a no desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un bon ús d’aquestes condicions.

El titular del Lloc Web i RESA, o les empreses del grup, es reserven, en cas que dugui a terme alguna activitat contrària a les lleis, el dret de cancel·lar les reserves de qualsevol Usuari o denegar l’accés al Lloc Web, sense previ avís, i a exercitar les accions legals que consideri oportunes.
De la mateixa manera, es garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i es tracten les dades personals, disposen de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar, en la mesura del possible, l’alteració, la pèrdua i/o l’accés no autoritzat a les dades personals esmentades.

Així mateix, s’informa que en aquesta pàgina s’utilitzen Cookies, per facilitar la navegació; si l’usuari no ho desitja, pot configurar el navegador perquè això no passi. La Política de Cookies de www.resa.es queda determinada pel que estableix la pestanya denominada Política de Cookies.

 

7. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT.

Aquesta Web ha estat elaborada de bona fe amb informació procedent de fonts externes i internes; no obstant això, no es garanteix l’exhaustivitat i veracitat de tota la informació que conté, ni en particular l’accés continuat, la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest Lloc Web. Tampoc no es responsabilitza ni es garanteix l’accés al Lloc Web, si el client o usuari no observa, per fer alguna activitat o prestació de serveis en concret, les recomanacions donades per a cada supòsit en particular.

Ni l’empresa titular de la web ni RESA garanteixen la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta estigui actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic. Per tant, es declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual d’aquests amb la persona o empresa que faci ús del Lloc Web i se li haguessin ocasionat danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol índole procedents del Lloc Web o del servidor que el subministra. Ni el titular d’aquesta Web ni RESA respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús no consentit de la informació continguda o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers.

Ni el titular de la web ni RESA es fan responsables de qualsevol dany i perjudici causat, en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control de RESA i/o degut a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o que tingui per origen causes de força major, sense perjudici del que estableix l’art. 1.105 del Codi civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major l’avaria de tercers, d’operadors o companyies de serveis, actes de govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o la integritat del sistema informàtic.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa i en la mesura que això sigui permès per la legislació aplicable, ni RESA ni la titular de la Web assumiran cap responsabilitat, ja sigui per danys directes o indirectes, problemes tècnics o fallades dels equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la Xarxa d’Internet, així com danys que poguessin ser causats per terceres persones, danys emergents i/o per lucre cessant.

Així mateix, les entitats abans esmentades no es responsabilitzen de la qualitat de la connexió dels usuaris, de la velocitat o del funcionament en l’accés a la nostra pàgina. D’altra banda, ni el titular d’aquesta Web ni RESA poden garantir l’absència de virus o d’altres elements aliens a aquesta empresa que puguin produir alteracions als equips dels usuaris, als seus fitxers o sistemes informàtics.

A causa de motius tècnics, de seguretat, de control, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa, RESA tindrà dret, sense previ avís, a suspendre temporalment aquest Lloc Web per efectuar-hi operacions de manteniment, millora o reparació, sempre actuant en benefici de l’Usuari, així com a efectuar canvis en la informació, els serveis, els productes i altres elements d’aquest Lloc Web. Tot això, sense que pugui exigir-se per part de l’Usuari cap responsabilitat a RESA o al titular del Lloc Web.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a RESA perquè pugui procedir a l’adopció de mesures oportunes. I de la mateixa manera, i a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, l’Usuari/Client podrà suggerir aquelles modificacions o suggeriments, i/o fer observacions que estimi útils, posant-se en contacte amb RESA (responsable de la pàgina) a través de les adreces de correu electrònic: resa@resa.esgeneral@resa.es o hello@resa.es.

 

8. ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB D’INTERÈS O ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB.

Per tal d’anticipar-nos a les seves necessitats, s’ofereixen enllaços a altres llocs web per al benefici, necessitat o interès del Client/Usuari. Sense que el titular del Lloc Web tingui facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, no es fa responsable del contingut que es faciliti o s’inclogui a qualsevol lloc web independent, incloent-hi qualsevol reclam publicitari o de pràctiques comercials. Tot i que protegirà la informació que es troba en aquest Lloc Web o en les microsites on opera o presta algun servei, no podrà controlar ni assumir cap responsabilitat per les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers, inclosos els llocs web que siguin propietat o estiguin controlats per altres societats col·laboradores i/o universitats/institucions. Els llocs web de tercers a què pugui accedir l’usuari a través d’enllaços (links) als nostres llocs web, així com les seves polítiques de privacitat i mesures de seguretat implantades no són, en cap cas, responsabilitat de RESA ni del Grup RESA.

En aquest sentit, si l’Usuari tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho haurà de comunicar immediatament al titular del Lloc Web o a la gestora corresponent, RESA, als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés corresponent.

 

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc Web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el seu desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la llei.

 

L’enllaç únicament vincularà amb la home page, o pàgina principal del Lloc Web, però no la podrà reproduir de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, logos, marques registrades, etc.).

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames (o marcs) de qualsevol tipus que incloguin el Lloc Web o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Lloc Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc Web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de les marques nacionals titularitat de Siresa Campus o de RESA i del prestigi d’aquesta societat i/o de les altres societats titulars esmentades; o (IV) de qualsevol altra forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Siresa Campus, RESA o altres societats vinculades a qualsevol d’aquestes, els seus socis, empleats, clients o la qualitat dels serveis que presta.

 

En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que RESA ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

 

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta, o qualsevol altre signe distintiu de Siresa Campus i/o de RESA, dins de la pàgina del remitent, excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per RESA o per Siresa Campus o una altra de les societats anomenades Societats Titulars i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Lloc Web en la forma establerta en aquest apartat.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, discriminatoris, etc.); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que RESA subscriu, col·labora, s’adhereix o de qualsevol manera dona suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat de RESA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

 

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina Web, entenent per continguts els textos, logotips, signes distintius, fotografies, imatges i altres continguts audiovisuals, així com el disseny gràfic, i en general els seus continguts, són propietat intel·lectual de Siresa Campus o, si escau, de tercers, si n’hi hagués; i es regeixen per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

De la mateixa manera, les marques o signes distintius són titularitat exclusiva de Siresa Campus o, si fossin de tercers, s’expressarà de manera específica. L’usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, titularitat de Siresa Campus i això porta implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment exprés d’aquesta societat. RESA, com a gestora d’aquesta pàgina web per encàrrec de Siresa Campus, podrà fer-ne ús sense atemptar contra aquests drets.

 

Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos al Lloc Web amb fins comercials, públics o professionals, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la Llei de propietat intel·lectual o industrial, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.

 

Siresa Campus i RESA, en qualitat de gestora, autoritza els Usuaris a visualitzar, reproduir o emmagatzemar, imprimir i descarregar els continguts inserits al Lloc Web que consideri necessaris, exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que no sigui utilitzat amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o de competència deslleial, ni amb fins de comunicació, distribució, modificació, alteració o descompilació, o bé que desvirtuï el resultat desitjat pel titular de la pàgina.

 

La infracció de qualsevol dels drets esmentats o de qualsevol altre, pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els art. 270 i següents del Codi Penal o de qualsevol altra disposició general que es dicti a aquest efecte.

 

10. NOMS DE DOMINI

El nom de domini o adreça d’aquesta Web legal www.resa.es és titularitat de Siresa Campus, SL. La seva titularitat és exclusiva i la utilització per part de tercers infringeix els drets conferits i atorgats pel registre oficial d’aquest nom de domini al seu titular. Així mateix, aquesta societat és titular de les següents microsites: www.resainn.com, www.resainn.es i mireserva.resa.es.

 

11. POLITICA DE CANCEL·LACIÓ

En virtut del que disposen els art. 93 i 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, s’informa a l’Usuari que hagi contractat la reserva d’allotjament per a estades de curs complet-estades llargues/estades intermèdies en una de les residències/establiments d’aquest Lloc Web, que seran aplicables les condicions de devolució i no devolució del pagament de la reserva regulades a les Condicions de reserva. En el moment de dur a terme l’acceptació electrònica de les clàusules generals del contracte d’allotjament, l’usuari haurà de llegir anticipadament les condicions de devolució i no devolució del dipòsit de garantia regulades als apartats c) i d) de la clàusula tercera del contracte esmentat, així com altres disposicions indicades a l’apartat e) de la Clàusula Quarta i l’apartat c) de la Clàusula Sisena del referit contracte i, a partir de la seva acceptació, són aplicables les citades Clàusules.

 

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les relacions establertes entre RESA, les empreses del Grup RESA o Siresa Campus, si és el cas, i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent.

Per a tota qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’accés al Lloc Web titularitat de Siresa Campus i de les relacions amb els clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la pàgina Web, serà aplicable la legislació i jurisdicció espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest Lloc Web, els Jutjats i Tribunals competents segons la legislació vigent.