1. INFORMACIÓ GENERAL.

Aquest document es constitueix com l’Avís legal i les Condicions Generals d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web ubicada en la URL www.resa.es (en endavant el “Lloc Web”), titularitat de la mercantil SIRESA CAMPUS, S.L. Li demanem que llegeixi atentament aquest document.

La societat titular del present lloc Web www.resa.es és SIRESA CAMPUS, S.L. (en endavant, Siresa Campus) amb domicili social al Calle Serrano nº 41 4ª planta 28001 Madrid (Espanya), amb CIF. número B-60.109.188. Dades registrals de la societat inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 33.638, Foli 161, Full M-537.633.

Així mateix, Siresa Campus es titular de les següents micro sites: www.resainn.es y www.resainn.com   (en endavant, les micro sites).

La societat encarregada de gestionar les residències detallades en el punt 2. següent es RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, S.L. (en endavant, Resa) i per tant, es també la encarregada de la gestió d’aquesta pàgina Web, amb domicili social en el Calle Serrano nº 41 4ª planta 28001 Madrid (España), amb C.I.F. número B-60.109.188 i amb les següents dades registrals inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37046, Foli 153, Full M-661.710.

El següent text regula la utilització de la Web, titularitat de Siresa Campusper part dels usuaris d’Internet. Resa es la titular encarregada de gestionar aquesta pàgina Web. El present Avís Legal té per objecte establir les condicions que regulen l’accés i ús general i gratuït d’aquesta Web (en endavant, el Lloc Web) per a tots els usuaris, de manera que l’accés, navegació i l’ús d’aquesta pàgina web implica, per la seva part, l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal i les Condicions Generals (fins i tot en cas de formalitzar-se la contractació d’un servei de reserva d’allotjament , que caracteritzen aquesta contractació i les Condicions particulars previstes per a cada cas).

Alguns serveis d’aquesta Web accessibles per als Usuaris d’Internet o exclusius per als clients de Resa, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments d’ús i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen, i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran d’ésser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

L’accés, navegació i utilització d’aquesta pàgina web implica per la seva part l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal , tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. En cas de no estar d’acord amb el que s’ha estipulat, li demanem que no navegui o utilitzi aquesta Web.

 

2.INFORMACIÓ SOBRE LA TITULARITAT DE LES RESIDÈNCIES I D’ALTRES ESTABLIMENTS.

Les titulars de les residències, per concessió administrativa, dret de superfície o adquisició de la propietat, atorgades per Universitats,  Administracions Públiques u operadors privats, son les següents societats: Siresa Campus S.L, Siresa Salmantina, S.L, Sociedad Inversora en Residencias para Estudiantes Euskadi, S.A. (Siresa Euskadi) i Siresa House 2 Campus, S.L. Aquestes societats son les titulars d’una o de varies residencia/es o d’altres establiments (en endavant, Societats Titulars).

Les Societats Titulars, per mitjà d’un contracte d’arrendament de serveis d’ administració i gestió de finques urbanes, tenen encomanada la gestió de les seves residències a Resa, societat que disposa de recursos materials i mitjans humans suficients per aquest finalitat.

Cadascuna d’aquestes Societats Titulars abans esmentades subscriuen alhora un contracte d’allotjament amb cada estudiant, resident o client que reservi allotjament en alguna de les seves residències o establiments.

La taula de les Societats titulars, jutnament amb la/es residència/es i/o establiments de les que son titulars cadascuna d’elles i gestionades per RESA, es la següent:

 

Aquesta Web ha sigut creada i es gestiona per Resa, que s’encarrega, així mateix, de la gestió i explotació de cadascuna de les residències d’estudiants o d’altres establiments, titularitat de les entitats denominades Societats Titulars abans esmentades.

3. TERMES I CONDICIONS GENERALS DE L’ÚS DEL LLOC WEB.

La funció de la present Web, es proporcionar als usuaris que accedeixin al Lloc Web, els diferents serveis exposats en aquesta pàgina a través de la informació indicada en la mateixa. Si no esta d’acord amb els següents termes i condicions li demanem que no visiti ni faci ús del Lloc Web ni d’altres llocs Webs afiliats o enllaçats a aquest.

El present document té per objecte establir per part de Resales condicions que regulen l’accés i ús general d’aquest lloc Web per a tots els usuaris, de manera que el seu accés i ús, impliqui necessàriament la submissió i acceptació de les presentes Condicions Generals d’ús, així com, en cas de formalitzar-se la contractació d’un servei de reserva d’allotjament, suposa també l’acceptació de les Condicions Generals que caracteritzen l’esmentada contractació (en endavant, denominades Clàusules generals).

3.1. Accés a la Web

L’Usuari manifesta ser major d’edat conforme a la legislació espanyola i disposar de capacitat legal necessària per a contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. En cas de contractació per part de menors de edat, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder contractar el servei.

L’accés a aquest lloc Web es lliure i gratuït. S’entendrà que per l’accés i/o la mera utilització del Lloc Web, s’atribueix al Client /Resident la condició d’Usuari, (en endavant, l’Usuari) i això implica la adhesió al present Avís Legal i Condicions generals. En conseqüència, Resa recomana a l’ Usuari la lectura atenta dels termes i de les condicions d’us recollits pel titular d’aquesta pàgina cada cop que accedeixi al Lloc Web.

Resainforma que per a l’accés a determinats continguts que ofereix aquesta pàgina Web, com es la formalització d’una reserva d’allotjament, l´Usuari tindrà que facilitar certes dades de caràcter personal al complimentar qualsevol formulari de reserva, així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen en aquest Lloc Web.

Així mateix, el servei de reserva d’allotjament en residències universitàries o en altres establiments i d’altres serveis gestionats per Resaa través d’aquesta Web, es troben regulats per aquestes Condicions d’us que integren i completen l’Avís Legal.

 

3.2. L’Ús del Lloc Web.

L’ Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web de forma diligent, correcta i lícita, i en particular, es compromet a: abstenir-se d’emprar els continguts i la informació de Resa obtinguda a través de la nostra Web amb fins o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; a reproduir o a copiar, distribuir o permetre l’accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts d’aquest Lloc Web, tret que es compti amb autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

En particular i a títol enunciatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online ni cadenes de missatges i a no transmetre ni difondre a tercers a través dels Serveis proporcionats per www.resa.es , informacions, missatges, arxius d’imatge, fotografies, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que: (i) incorren en activitats il·lícites, il·legals o contràries a l’ordre públic, (ii)contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic; (iii) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes; (iv) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat; (v) incorporin missatges delictius, violents o degradants; (vi) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte, o sobre les intencions o propòsits del comunicant; (vii) violin els secrets professionals de tercers; (viii) siguin contraris al dret a l’honor, intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (ix) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Sense prejudici del que es disposa en el present Avís legal i en la secció de Política de Privacitat accessibles i que puguin resultar aplicables en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a Resa estan condicionades a emplenar prèviament el corresponent registre d’Usuari (Formulari de reserva de plaça/allotjament).

3.3. Recollida de dades.

Informem als Usuaris de la pàgina www.resa.es, que Resa obté les dades dels seus clientes i usuaris  a través del formulari de reserva a emplenar obligatòriament per contractar els serveis que presta Resaa través d’aquesta pàgina. Així dons, les dades que disposa Resa, son aquelles dades proporcionades en el moment de formalització de la reserva i en el seu cas, de la contractació per part dels Clients/Usuaris.

Resa l’informa que per a l’accés a determinats continguts o per a la contractació de certs serveis que ofereix aquesta Web, com és la formalització d’una reserva d’allotjament, l’ Usuari haurà de facilitar certes dades de caràcter personal en emplenar el formulari de reserva, així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen en aquesta Web. Aquestes dades hauran d’ésser veraços, exactes, autèntiques i vigents. Resa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat i en les condicions i termes indicats en aquesta secció. Aquesta mercantil podrà emmagatzemar i guardar les dades facilitades amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el Client/Usuari.

Les finalitats de la recollida de les dades de caràcter personal son les que particularment s’indiquen en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de reserva (de registre de dades). En relació amb les dades personals que es recavin dels usuaris registrats, seran utilitzats amb la finalitat de adaptar els productes i serveis sol·licitats per l’Usuari a les preferències indicades en el formulari. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni el client seran utilitzades per atendre a la seva sol·licitud d’informació i de reserva de plaça/allotjament, així com posteriorment i en particular, per a la contractació amb el Client/Usuari.

El consentiment per la comunicació de les dades de caràcter personal per part del Client/Usuari es revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà caràcter retroactiu.

4. TERMES I CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE RESERVA  I DE CONTRACTACIÓ

L’accés a aquesta Web és lliure i gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per Resa a tercers a través del Lloc Web, puguin estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, això s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació. S’entendrà que per l’accés i/o la mera utilització del Lloc Web, atribueix al Client/resident la condició d’Usuari (en endavant, l’ Usuari), la qual cosa implica l’adhesió al present Avís Legal.

La funció de la present Web, és proporcionar als usuaris que accedeixin a la mateixa, els diferents serveis que ofereix i presta Resa a través d’aquesta pàgina Web. I l’objecte de les presents Condicions, és regular les condicions general dels serveis de reserva de places per a l’allotjament i de contractació a través d‘aquesta pàgina gestionada per Resa o a través d’altres pàgines web gestionades alhora per aquesta societat o per mitjà de les seves micro sites.

Així mateix, el servei de reserva d’allotjament en qualsevol de les residències universitàries/altres establiments i d’altres serveis gestionats per Resa a través d’aquesta Web, es troben regulats per aquestes Condicions d’ús que integren i completen l’Avís Legal.

La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals de contractació recollides en la última versió actualitzada de les presents Condicions Generals.

Resa informa que els tràmits per obtenir  la prestació dels serveis oferts, son aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de reserva i de Contractació, així com aquells altres serveis específics o promocions que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que vostè declara conèixer i acceptar els esmentats tràmits com necessaris per contractar els serveis oferts en aquesta Web.

Resa es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en les presentes Condicions Generals en la forma que estimi convenient, informant als usuaris  de les modificacions efectuades  a través d’aquesta Web, amb la finalitat de que puguin ser conegudes i novament acceptades pels Usuaris.

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals de la reserva fora declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, tret que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors, o representants legals.

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, i d’acord amb el que s’estipuli en les presents Condicions Generals de reserva online. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar aquests serveis amb finalitats il·lícites i/o contraris al que s’estableix en les presents Condicions Generals, lesius de dret i/o que atemptin contra interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis de RESA i/o la seva imatge.

4.1. Us del servei de reserva d’allotjaments per estades de curs acadèmic

’Usuari que estigui interessat en allotjar-se en qualsevol de les nostres residències haurà de complimentar amb les seves dades personals un formulari de sol·licitud de reserva de plaça en la residència/establiment desitjatda. La finalitat d’aquest servei es la reserva d’una habitació i/o d’altres serveis opcionals per un període determinat en una de les nostres residències.

L’ Usuari que accedeixi a aquest servei haurà de ser major d’edat, conforme a la legislació espanyola, i disposar de capacitat legal necessària per contractar per sí mateix els serveis oferts en aquesta  Web. En cas de contractació per part de menors de edat, es requerirà que obligatòriament siguin els seus pares o tutors els qui formalitzin la reserva de plaça (emplenin el formulari de reserva) i contractin el servei d’allotjament.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcionin seran utilitzades per a la correcta gestió de la reserva de plaça/allotjament, així com posteriorment per a la contractació amb el Client/Usuari (veure punt 5. “Ús del servei de contractació”). El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal es revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius.

Les dades facilitades per l’ Usuari seran utilitzades per atendre a la seva sol·licitud de reserva i per adaptar els productes i serveis sol·licitats per l’ Usuari a les preferències indicades en el Formulari de reserva de plaça (registre de dades) i implicarà la utilització de la seva adreça de correu electrònic per rebre qualsevol comunicació de Resa. Per iniciar el procés de sol·licitud de reserva, l’Usuari abans tindrà que accedir al Formulari de reserva de plaça/allotjament i emplenar amb les seves dades de caràcter personal juntament amb altres dades que es sol·liciten en diverses pestanyes de la Web per a la correcta prestació del servei. Un cop emplenat el formulari, no es podrà tramitar ni enviar si el Client interessat no ha acceptat prèvia i voluntàriament les Condicions de reserva , redactat del qual, es recomana llegir amb atenció a qualsevol Usuari abans de la seva acceptació.

Un cop complimentat el Formulari de reserva, s’enviarà a l ’Usuari un correu electrònic amb totes les seves dades introduïdes en el Formulari, així com un enllaç de validació per confirmar si esta d’acord amb les mateixes. Quant l’Usuari premi l’enllaç de validació, la seva sol·licitud quedarà automàticament registrada en la base de dades.

Al acceptar la confirmació del formulari de reserva, l’ Usuari disposarà d’un nom identificatiu d’usuari i contrasenya personal e intransferible designat por Resa via e-mail, amb l’objecte d’assegurar la identificació de cada Client/Usuari i la confidencialitat de les operacions realitzades; amb aquestes dades confidencials (usuari i contrasenya) podrà accedir a la seva zona privada de la Web .

Resa no es fa responsable del mal us de la seva contrasenya que l’ Usuari pugui fer com a client registrat al tramitar la reserva o bé contractar els serveis en la pàgina Web de  ResaL’ Usuari serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya i de mantenir la confidencialitat, assumint en conseqüència, qualsevol dany o prejudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. En cas de oblit de la contrasenya o qualsevol altre circumstancia que suposi un risc d’accés i/o d’utilització per part de tercers no autoritzats, l’ Usuari ho comunicarà immediatament a Resa, a fi de que aquesta procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa. En tot cas, qualsevol operació realitzada abans de l’esmentada comunicació es considerarà efectuada per l’ Usuari, el qual serà responsable dels danys que es derivin de qualsevol accés i/o us no autoritzat que es realitzi amb anterioritat a dita comunicació.

4.2. Ús del servei de reserva online per allotjaments d’estades diàries amb el motor de reserves.

Aquest tipus de serveis de reserves online tenen per finalitat que qualsevol membre de la comunitat universitària pugui realitzar una reserva d’allotjament per a estades diàries en determinades residències o en altres establiments gestionades per Resa  i indicades en el propi Lloc Web. Aquest servei de reserves diàries es presta a través d’un motor gestionat per la empresa externa denominada SITEMINDER DISTRIBUTION LIMITED, de nacionalitat anglesa, amb domicili en el 1, Lyric Square, London,W6 0NB, United Kingdom, proveïda de VAT number (CIF anglès) GB-990 8056 89, registrada a Anglaterra i Gals amb número de registre 07242801.

Aquest sistema de motor de reserves es troba allotjat en el propi servidor de SITEMINDER, el qual com encarregat del tractament de dades, es compromet a complir amb els estàndards de seguretat requerits per la legislació vigent a Espanya, i entre d’altres per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i de Garanties del Drets Digitals, adoptant totes les mesures que garanteixin la seguretat de les dades personals que s’obtinguin per aquest mòdul/secció de reserves online enllaçat a la web de Resa. Així mateix, Siteminder garanteix que disposa d’un sistema d’encriptació de les comunicacions TLS 1.2. i/o el sistema de combinació de protocols criptogràfics de seguretat HTTPS (httpSecure-Hypertext Transfer Protocol Secure).

Això garanteix la seguretat de les comunicacions de transferències de dades amb una encriptació de 128 bits (‘RC4_128,with SHA1 for message authentication and RSA as the key exchange mechanism’).

4.2.1. Condicions de la reserva:

L’Usuari/Client complimentarà amb les seves dades un formulari de reserva per allotjaments diaris en determinades residències o altres establiments, en aquest document apareixerà al final de tot una casella de verificació amb les condiciones de contractació per aquest tipus de reserva per a que siguin acceptades pel Client si esta d’acord.

Un cop l Usuari ha complimentat totes les dades en el formulari i l’ha enviat, rebrà la confirmació de la seva reserva de forma immediata i automàtica, a través d’un correu electrònic, i se li assignarà un número de confirmació de la reserva formalitzada. L’esmentat e-mail servirà al client com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l’acceptació. El pagament de les reserves d’allotjament diari s’efectuarà el dia d’entrada en l’establiment, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipades, les quals seran abonades en el moment de l’acceptació del formulari de reserves.

4.2.2. Política de cancel·lació:

Les reserves realitzades a través d’aquest Lloc Web quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit/dèbit facilitada per l’ Usuari en el formulari. La reserva es podrà cancel·lar sense cap càrrec fins a 24 hores abans del dia de la seva entrada, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables, en les que es penalitzarà el total de l’estada abonada.

La no presentació al check-in o la cancel·lació fora del termini acordat en la oferta, suposarà un càrrec automàtic a la targeta de crèdit/dèbit per l’import que estipuli la oferta d’aquestes residències, així com la cancel·lació immediata de la reserva i la penalització d’una nit per habitació reservada.

Si el client durant la seva estada decideix abandonar la residència/establiment abans que finalitzi el temps d’estada contractat, es penalitzarà amb el 40% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, excepte en les reserves amb condiciones de pagament anticipat o no reemborsable es penalitzarà el total d’estada abonada.

* Aquesta política pot estar subjecte a canvis per l’adaptació i aplicació definitiva del que es regula en la nova normativa de serveis de pagament, Payment Service Directive (PSD2)

Per a cancel·lar una reserva online s’haurà de fer per escrit enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic del propi establiment.

4.2.3. En relació als preus.

Els preus per habitació i nit, inclouen l‘IVA, i son els reflectits en aquesta pàgina Web, concretament en els establiments que expressament ofereixin aquest servei. Als preus pels establiments de Catalunya s’aplicarà l’impost sobre les estades per a establiments turístics.

5. ÚS DELS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ online. CONDICIONS GENERALS.

Un cop l’Usuari/Client hagi accedit a la zona privada de la Web de Resa(denominada zona usuari) amb les seves claus (usuari i contrasenya) personals i intransferibles, disposarà per a la seva consulta d’un apartat on constin, entre d’altres documents, les Clàusules Generals (denominades Condicions Generals) de contractació de l’allotjament en la residència d’estudiants/col·legi major escollit i podrà descarregar-se o imprimir-se també la resta de documentació contractual (reglament, Ordre domiciliació bancària-SEPA, etc..).

Les esmentades Clàusules Generals de la contractació hauran d’ésser acceptades (mitjançant la casella de validació) pel Client per que es consideri efectivament formalitzada la contractació online. En quant l’Usuari accepti el contracte online, rebrà automàticament un correu electrònic que confirmarà la seva acceptació.

Si una de les estipulacions o vàries d’aquest Avís legal o en el seu cas, de les Condicions Generals de Contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les disposicions de l’Avís Legal i de les Condicions Generals d’ús se mantindran vigents i d’aplicació.

Així mateix, en cas d’existir discrepàncies entre el que s’estableix en l’Avís Legal i les Condiciones Generals i particulars de la Contractació de cada servei específic prevaldrà el que es regula en aquestes últimes.

6. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ RECAPTADA.

Resa es compromet a tractar les dades de forma confidencial i amb la finalitat exclusiva de gestionar i formalitzar la reserva d’allotjament sol·licitada per l’ Usuari, així com tramitar per voluntat del client la corresponent contractació de la reserva; incloent la promoció comercial dels serveis que presta. Entenent que la formalització i acceptació del formulari de reserva, així com de les Condicions Generals de la contractació, impliquen el consentiment per portar a terme l’esmentat tractament.

La contractació dels serveis oferts per Resa en aquesta pàgina, es realitza en un entorn segur a través de la implantació d’un sistema d’encriptació de dades SSL (Secure Sockets Layers) que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb la mateixa. El Client/Usuari pot comprovar que es troba en un entorn operatiu segur observant el candau tancat que es troba en la part inferior de la seva pantalla.

L’ Usuari es compromet a fer ús lícit i adequat d’aquesta Web així com dels serveis que es presten per part de Resa, de conformitat amb el present Avís Legal i a no desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un bon ús de les presents condicions.

Resa es reserva, en cas de que es porti a terme alguna activitat contrària a les lleis, el dret a cancel·lar les reserves de qualsevol Usuari o a denegar l’accés a la Web, sense previ avís, i a exercir les accions legals que consideri oportunes.

De la mateixa manera, Resa garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i tracten les dades de caràcter personal disposen de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar, sempre que sigui possible, l’alteració, pèrdua i/o accés no autoritzat a les esmentades dades personals.

Així mateix, s’informa de que en aquesta web s’utilitzen Cookies, per a facilitar la navegació, si l’usuari no ho desitja, pot configurar el seu navegador perquè tal cosa no ocorri. La Política de Cookies de www.resa.es queda determinada per l’establert en la pestanya denominada com Política de Cookies.

7. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT.

Aquesta Web ha sigut elaborada de bona fe per Resa amb informació procedent de fons externes i internes, no obstant Resa no garanteix la exhaustivitat i veracitat de tota la informació que conté, ni en particular, l’accés continuat, la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest lloc Web. Tampoc es responsabilitza ni garanteix l’accés al Lloc Web, si el client o usuari no observa, per a la realització d’alguna activitat o per a la prestació de serveis en particular, les recomanacions donades per a cada supòsit en particular.

Ni la empresa titular de la Web (Siresa Campus ) ni Resa poden garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta estigui actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el seu sistema informàtic. Resa declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que faci ús del lloc Web i se li haguessin ocasionat danys i/o perjudicis de qualsevol natura ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol índole procedents del Lloc Web o del servidor que li subministra. Ni el titular d’aquesta Web ni Resa respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l’ús no consentit de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers.

Resano es fa responsable de qualsevol dany o prejudici causat, en cas de que existeixin interrupcions del servei, retards, errades, mal funcionament del mateix, i en general, demés inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Resa i/o degut a una actuació dolosa o culposa de l’ Usuari o que tingui per origen causes de força major, sense prejudici del que s’estableix en l’article 1.105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, la fallada de tercers, d’operadors, o de companyies de serveis (de telecomunicacions, d’Internet,..), actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes u omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, …etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic.

En qualsevol cas, sigui qual sigui la causa i en la mesura en el que això sigui permès per la legislació aplicable, ni Resa ni la titular de la Web assumiran cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, per problemes tècnics o errades dels equips informàtics que es puguin produir durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com anys que puguin ser causats per terceres persones , danys emergents i/o per lucre cessant.

Així mateix, Resa no es responsabilitza de la qualitat de la connexió dels usuaris, de la velocitat o del funcionament en l’accés a la pàgina Web. Per altre part, Resa no pot garantir la absència de virus o d’altres elements aliens a aquesta empresa que puguin produir alteracions en els equips dels usuaris, en els seus arxius o sistemes informàtics.

Degut a motius tècnics, de seguretat, de control, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa, Resa tindrà dret, sense previ avis, a suspendre temporalment el present Lloc Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació del mateix, sempre actuant en benefici de l’ Usuari, així com a efectuar canvis en la informació, serveis, productes i altres elements d’aquest Lloc Web. Tot això, sense que pugui exigir-se per part de l’ Usuari, responsabilitat alguna a Resa.

Si l’Usuari tingués coneixement de la existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a Resa per a que aquesta pugui procedir a la adopció de mesures legals oportunes. I de la mateixa forma, i amb l’objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, l’Usuari/Client podrà proposar aquelles modificacions, suggeriments, i/o fer observacions que estimin útils, posant-se en contacte amb Resa (responsable de la pàgina) per mitjà de l’adreça de correu electrònic: resa@resa.es o hello@resa.es

8. ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB D’INTERÈS O ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTI AL LLOC WEB DE RESA.

Amb la finalitat d’anticipar-nos a les seves necessitats , Resa ofereix enllaços amb altres llocs Web pel seu benefici, necessitat o interès del Client/Usuari. Resa no te facultat ni medis humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, Resa no es fa responsable del contingut que es faciliti o inclogui en qualsevol altre lloc Web independent, incloent qualsevol reclam publicitari o de pràctiques comercials. Si bé Resa protegirà la informació que es trobi en aquest lloc Web o en les micro sites amb les que opera i presta serveis, però no podrà controlar ni assumir cap responsabilitat per les polítiques de privacitat d’altres llocs Web de tercers, incloent els llocs Web que siguin propietat o   estiguin controlats per altres societats col·laboradores i/o Universitats/Institucions. Els llocs Web de tercers als que es pugui accedir a través de vincles (links) en la nostra Web, així com les seves polítiques de privacitat i les mesures de seguretat implantades, en cap cas son responsabilitat de Resa.

En aquest sentit, si l’Usuari tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de tercers, ho hauran de comunicar immediatament a Resa als efectes de que es des habiliti l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’Usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de la seva pròpia pàgina Web al lloc Web haurà de complir totes les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la Home page o pàgina principal del Lloc Web però no podrà reproduir-la de cap forma (i online links, copia dels textos, gràfics, logos, marques registrades, etc.)

En tot cas estarà prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir “frames” o “marcs” de qualsevol tipus que envoltin al Lloc Web o permetin la visualització dels Continguts a través de adreces d’Internet diferents a les del Lloc Web i en qualsevol cas, quant es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc Web de forma que: (i) produeixi o pugui produir, error, confusió o engany en els Usuaris sobre la vertadera procedència del servei o Continguts; (ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial ; (iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca nacional titularitat de Resa i del seu prestigi o del prestigi de les altres societats titulars esmentades; o (iv) de qualsevol altre forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre  Siresa Campus, Resa u altres societats vinculades a qualsevol d’aquestes, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta. En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Resa ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altre forma patrocina, col·labora, verifica, o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica, mixta o qualsevol altre signe distintiu de Siresa Campus i/o de Resa dintre de la pàgina Web del remitent, excepte en els supòsits permesos per la Llei o expressament autoritzat per Resa o per Siresa Campus o qualsevol altre de les societats denominades Societats Titulars i sempre i quan es permeti en aquests casos, un enllaç directe amb el Lloc Web en la forma establerta en aquesta apartat.

La pàgina Web que estableix l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, o contraris a la moral i a les bones costums (siguin pornogràfics, violents, racistes, discriminatoris, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari a la falsa concepció de que Resa subscriu, sustenta o s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat de Resa en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina Web, entenent com a tals els textos, logotips, signes distintius, fotografies, imatges i altres continguts audiovisuals, així com el disseny gràfic, i en general, els seus continguts, són propietat intel·lectual de Siresa Campus, Resa  o en el seu cas, de tercers si n’hi hagués; i es regeixen per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.

De la mateixa manera, les marques o signes distintius són titularitat exclusiva de Siresa Campus, o de tercers, en tal supòsit s’expressarà de forma específica. L’ Usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina Web, titularitat de Siresa Campus i això portarà implícita la prohibició sobre el seu ús sense coneixement exprés d’aquesta societat. Resa, com a gestora d’aquesta pàgina web per encàrrec de Siresa Campus, podrà fer ús de la mateixa sense atemptar contra aquests drets.

Resta estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en la pàgina Web amb fins comercials, públics o professionals o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual o industrial, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Siresa Campus i Resa en qualitat de gestora, autoritza als Usuaris a visualitzar, reproduir, emmagatzemar, imprimir i descarregar els continguts inserits a la Web i que consideri necessaris, exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre i quan no sigui utilitzat amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o competència deslleial, així com amb finalitats de comunicació, distribució, modificació, alteració, des compilació o que pugui desvirtuar el resultat volgut pel titular de la pàgina Web.

La infracció de qualsevol dels drets citats o de qualsevol altre, pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal o qualsevol altra disposició general que es dicti a l’efecte.

10. NOM DE DOMINI

El nom de domini o adreça de la present Web legal www.resa.es, és propietat del titular de la pàgina (Siresa Campus). La seva titularitat és exclusiva i la utilització per part de tercers infringeix els drets conferits i atorgats pel registre de l’esmentat nom de domini al seu titular.

Així mateix, aquesta societat es titular de les següents micro sites: www.resainn.comwww.resainn.es

11. POLITICA DE CANCEL·LACIÓ

En virtut del que s’estableix en el arts. 93 y 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris y altres lleis complementàries , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/3007, de 16 de novembre, s’informa a l’ Usuari que hagi contractat la reserva d’allotjament per a estades de curs complet-estades llargues/estades intermitges en una de les residències/establiments de la present Web seran d’aplicació les condicions de devolució i no devolució del pagament de la reserva regulades en les Condicions de reserva. En el moment de realitzar l’acceptació electrònica de les Clàusules Generals del contracte d’allotjament (Condicions Generals), l’Usuari haurà de llegir anticipadament les condicions de devolució i no devolució del dipòsit de garantia regulades en els Apartats c) i d) de la Clàusula Tercera de l’esmentat contracte, així com altres disposicions indicades en l’apartat e) de la Clàusula Quarta i en l’apartat c) de la Clàusula Sexta de l’esmentat contracte, i a partir de la seva acceptació/validació seran d’aplicació aquestes clàusules.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les relacions establertes entre Resa o Siresa Campus en el seu cas i l’Usuari es regiran per el que es regula en la normativa espanyola vigent.

Per a tota qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’accés al Web titularitat de Siresa Campus i de les relacions amb els clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la pàgina Web, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la present Web, els Jutjats i Tribunals competents segons la legislació vigent.