Avís legal i condicions generals

1. Informació General.
2. Informació sobre la titularitat de les reserves.
3. Termes i condicions generals d’ús de la Web.
3.1. Accés a la Web.
3.2. Ús del Lloc Web.
3.3 Recollida de dades.
4. Termes i condicions generals de reserva i de contractació.
4.1. Ús del servei de reserva d’allotjament per a cursos acadèmics.
4.2. Ús del servei de reserves online per allotjaments diaris en determinades Residències amb el motor de reserves.
4.3. Ús del servei de reserves per a allotjaments diaris en determinades residències a través del formulari online de la pròpia Web.
5.Us dels serveis de contractació online. Condicions generals.
6. Seguretat de la Informació recaptada.
7. Limitació de la responsabilitat.
8. Enllaços amb altres llocs Web d’interès i enllaços en altre pàgines web amb destí al lloc web de RESA.
9. Propietat intel•lectual i industrial.
10. Nom del domini.
11. Política de cancel•lació.
12. Llei aplicable i jurisdicció competent.

Aquest document es constitueix com l’Avís legal i les Condicions Generals d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web de la entitat mercantil RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, S.A. (en endavant RESA) ubicada en la URL www.resa.es (en endavant el Lloc Web). Li demanem que llegeixi atentament aquest document

1. INFORMACIÓ GENERAL.

En compliment del que s’estableix a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) s’informa que el titular del lloc Web www.resa.es és la societat RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, S.A. (en endavant, RESA) amb domicili al c/Vía Augusta, números 21-23, segon pis, 08006 Barcelona, Espanya, amb CIF. número A-60.109.188. Dades registrals de la societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 24.281, full 95, foli núm. B-67.261, inscripció 1a

Així mateix, RESA es titular dels següents noms de domini: www.reservas.resa.es, www.resahousing.com, www.resainn.com y www.resainn.es (en endavant, aquestes dos ultimes denominades,les micro sites) .

El siguiente texto regula la utilización de esta página Web titularidad de RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES (Resa) por parte de los usuarios de Internet. El presente Aviso Legal tiene por objeto establecer las condiciones que regulan el acceso y uso general y gratuito de esta página Web, (en adelante denominado el Sitio Web) para todos los usuarios, de manera que el acceso, navegación y uso de esta página web implica por su parte la aceptación expresa y sin reservas de todos los términos del presente Aviso Legal y las Condiciones Generales (incluidas, en caso de formalizarse la contratación de un servicio de reserva de alojamiento, las Condiciones Generales de contratación y las condiciones particulares previstas para cada caso ).

El següent text regula la utilització de la Web, titularitat de RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES (RESA), per part dels usuaris d’Internet. El present Avís Legal té per objecte establir les condicions que regulen l’accés i ús general i gratuït d’aquesta Web (en endavant, el Lloc Web) per a tots els usuaris, de manera que aquest accés, la navegació i l’ús d’aquest pàgina web implica per la seva part l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal (fins i tot en cas de formalitzar-se la contractació d’un servei de reserva d’allotjament , les Condicions Generals que caracteritzen aquesta contractació i les Condicions particulars previstes per a cada cas).

Alguns serveis de la Web accessibles per als Usuaris d’Internet o exclusius per als clients de RESA, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments d’ús i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen, i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran d’ésser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

L’accés, navegació i utilització d’aquesta pàgina web implica per la seva part l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal , tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat . En cas de no estar d’acord amb el que s’ha estipulat, li demanem que no utilitzi aquesta Web.

2.INFORMACIÓ SOBRE LA TITULARITAT DE LES RESIDÈNCIES.

RESA és una societat de prestació de serveis  immobiliaris especialitzada en el disseny, encarregada de la gestió de diverses residències per a estudiants a tota Espanya. Les societats titulars de les concessions administratives o dels drets de superfície sobre les residències son les següents societats: Siresa Campus S.L., Siresa Salamantina, S.A., Sociedad Inversora en Residencias para Estudiantes Euskadi, S.A.(Siresa Euskadi) , Residencias de Estudiantes, S.A. y Encampus Residencias de Estudiantes, S.L., adjudicades a favor d’alguna d’aquestes societats per part de les Universitats o determinades Administracions Públiques.

Aquestes societats esmentades son les titulars d’una o varies residències (en endavant, Societats Titulars) i van encomanar a RESA, que es la societat que disposa de recursos materials i humans suficients, la gestió de les seves residències per mitjà d’un contracte d’arrendament de serveis d’administració i gestió de finques urbanes subscrit per les parts.

Cadascuna d’aquestes Societats Titulars abans esmentades subscriuen alhora un contracte d’allotjament amb cada estudiant resident o client que reservi allotjament en alguna de les seves residències per un termini igual o superior a tres mesos.

La taula de les Societats titulars amb la/es residències que ostenten cadascuna d’elles es la següent:

Ver Tabla

(*) En data 21 de desembre de 2016, la societat Siresa Hernán-Cortés, S.A. ha estat objecte d’un procés de fusió per absorció per part de la societat Siresa Salmantina, S.A. adquirint aquesta tot el Patrimoni així com tots els drets i obligacions titularitat de la societat Siresa Hernán-Cortés, S.A.

Aquesta Web ha sigut creada i es gestiona per RESA, que s’encarrega, així mateix, de la gestió i explotació de cadascuna de les residències d’estudiants, titularitat de les entitats denominades Societats Titulars abans esmentades.

3. TERMES I CONDICIONS GENERALS DE L’ÚS DEL LLOC WEB.

La funció de la present Web, es proporcionar als usuaris que accedeixin al Lloc Web, els diferents serveis exposats en aquesta pàgina a través de la informació indicada en la mateixa. Si no esta d’acord amb els següents termes i condicions li demanem que no visiti ni faci ús del Lloc Web ni d’altres llocs Webs o micro sites, afiliats o enllaçats a aquest.

El present document té per objecte establir per part de RESA les condicions que regulen l’accés i ús general d’aquest lloc Web per a tots els usuaris, de manera que el seu accés i ús, impliqui necessàriament la submissió i acceptació de les presentes Condicions Generals d’ús, així com, en cas de formalitzar-se la contractació d’un servei de reserva d’allotjament, suposa també l’acceptació de les Condicions Generals que caracteritzen l’esmentada contractació (en endavant, denominades Clàusules generals).

3.1. Accés a la Web

L’Usuari manifesta ser major d’edat conforme a la legislació espanyola i disposar de capacitat legal necessària per a contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. En cas de contractació per part de menors de edat, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder contractar el servei.

L’accés a aquest lloc Web es lliure i gratuït. S’entendrà que per l’accés i/o la mera utilització del Lloc Web, s’atribueix al Client /Resident la condició d’Usuari, (en endavant, l’Usuari) i això implica la adhesió al present Avís Legal/ Condicions generals. En conseqüència, RESA recomana a l’ Usuari la lectura atenta dels termes i de les condicions d’us recollits pel titular d’aquesta pàgina cada cop que accedeixi al Lloc Web.

Resa informa que per a l’accés a determinats continguts que ofereix aquesta pàgina Web, como es la formalització d’una reserva d’allotjament, l´Usuari tindrà que facilitar certes dades de caràcter personal al complimentar qualsevol formulari de reserva, així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen en aquest Lloc Web.

Així mateix, el servei de reserva d’allotjament en residències universitàries i d’altres serveis gestionats per RESA a través d’aquesta Web, es troben regulats per aquestes Condicions d’us que integren i completen l’Avís Legal.

3.2. L’Ús del Lloc Web.

L’ Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web de forma diligent, correcta i lícita, i en particular, es compromet a: abstenir-se d’emprar els continguts i la informació de RESA obtinguda a través de la nostra Web amb fins o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; a reproduir o a copiar, distribuir o permetre l’accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts sense l’autorització del titular dels corresponents drets i/o sempre i quan això resulti legalment permès.

En particular i a títol enunciatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online ni cadenes de missatges i a no transmetre ni difondre a tercers a través dels Serveis proporcionats per www.resa.es , informacions, missatges , arxius d’imatge, fotografies, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que: (i) incorren en activitats il·lícites, il·legals o contràries a l’ordre públic, (ii)contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic; (iii) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes; (iv) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat; (v) incorporin missatges delictius, violents o degradants; (vi) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte, o sobre les intencions o propòsits del comunicant; (vii) violin els secrets professionals de tercers; (viii) siguin contraris al dret a l’honor, intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (ix) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Sense prejudici del que es disposa en el present Avís legal i en la secció de Política de Privacitat accessibles i que puguin resultar aplicables en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a RESA estan condicionades a emplenar prèviament el corresponent registre d’Usuari (Formulari de Preinscripció de reserva de plaça).

3.3. Recollida de dades.

Informem als Usuaris de la pàgina www.resa.es, titularitat de RESA, que les dades dels seus clientes i usuaris s’obtenen a través del formulari de reserva a omplir obligatòriament per contractar els serveis que presta RESA a través d’aquesta pàgina. Així dons, les dades que disposa RESA, son aquelles dades proporcionades en el moment de formalització de la reserva i de la contractació per part dels Clients/Usuaris.

RESA l’informa que per a l’accés a determinats continguts o per a la contractació de certs serveis que ofereix aquesta Web, com és la formalització d’una reserva d’allotjament, l’ Usuari haurà de facilitar certes dades de caràcter personal en emplenar el formulari de reserva, així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen en aquesta Web. Aquestes dades hauran d’ésser veraços, exactes, autèntiques i vigents. RESA podrà emmagatzemar i guardar les dades facilitades amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el Client/Usuari.

Les finalitats de la recollida de les dades de caràcter personal son les que particularment s’indiquen en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de reserva (de registre de dades). En relació amb les dades personals que es recavin dels usuaris registrats, seran utilitzats amb la finalitat de adaptar els productes serveis sol·licitats per l’Usuari a les preferències indicades en el formulari. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni el client seran utilitzades per atendre a la seva sol·licitud d’informació i de reserva de plaça, així com posteriorment i en particular, per a la contractació amb el Client/Usuari.

El consentiment per la comunicació de les dades de caràcter personal per part del Client/Usuari es revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà caràcter retroactiu.

4. TERMES I CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE RESERVA D’ALLOTJAMENT I DE CONTRACTACIÓ

L’accés a aquesta Web és lliure i gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per RESA a tercers a través del Lloc Web, puguin estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, això s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació. S’entendrà que per l’accés i/o la mera utilització del Lloc Web, atribueix al Client/Resident la condició d’Usuari (en endavant, l’ Usuari), la qual cosa implica l’adhesió al present Avís Legal.

La funció de la present Web, és proporcionar als usuaris que accedeixin a la mateixa, els diferents serveis que ofereix i presta RESA a través d’aquesta pàgina Web. I l’objecte de les presents Condicions, és regular les condicions general dels serveis de reserva de places i de contractació a través d‘aquesta pàgina titularitat de RESA o a través de les seves micro sites.

Així mateix, el servei de reserva d’allotjament en qualsevol de les residències universitàries i d’altres serveis gestionats per RESA a través d’aquesta Web, es troben regulats per aquestes Condicions d’ús que integren i completen l’Avís Legal.

La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals de contractació recollides en la última versió actualitzada de les presents Condicions Generals.

RESA informa que els tràmits per obtindre la prestació dels serveis oferts, son aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de reserva i de Contractació, així com aquells altres serveis específics o promocions que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que vostè declara conèixer i acceptar els esmentats tràmits com necessaris per contractar els serveis oferts en aquesta Web.

La empresa titular de la Web no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element en la que puguin produir-se alteracions en el seu sistema informàtic. Resa declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que faci us de la Web i se li hagin provocat danys i/o perjudicis de qualsevol natura ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol mena procedents del lloc web o del servidor que ho subministra. El titular d’aquesta Web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús no consentit de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers.

RESA es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en les presentes Condicions Generals en la forma que estimi convenient, informant als usuaris  de les modificacions efectuades  a través d’aquesta Web, amb la finalitat de que puguin ser conegudes i novament acceptades pels Usuaris.

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals de la reserva fora declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, tret que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors, o representants legals.

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, i d’acord amb el que s’estipuli en les presents Condicions Generals de reserva online. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar aquests serveis amb finalitats il·lícites i/o contraris al que s’estableix en les presents Condicions Generals, lesius de dret i/o que atemptin contra interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis de RESA i/o la seva imatge.

4.1. Us del servei de reserva d’allotjaments per a curs acadèmic

L ’Usuari que estigui interessat en allotjar-se en qualsevol de les nostres residències haurà de complimentar amb les seves dades personals un formulari de sol·licitud de reserva de plaça en la residència desitjada. La finalitat d’aquest servei es la reserva d’una habitació per un període determinat en una de les nostres residències.

L’ Usuari que accedeixi a aquest servei haurà de ser major d’edat, conforme a la legislació espanyola, i disposar de capacitat legal necessària per contractar per sí mateix els serveis oferts en aquesta  Web. En cas de contractació per part de menors de edat, es requerirà que obligatòriament siguin els seus pares o tutors els qui formalitzin la reserva de plaça (emplenin el formulari de reserva) i contractin el servei d’allotjament.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcionin seran utilitzades per a la correcta gestió de la reserva de plaça, així com posteriorment per a la contractació amb el Client/Usuari (veure punt 5. “Us del servei de contractació”). El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal es revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius.

Les dades facilitades per l’ Usuari seran utilitzades per atendre a la seva sol·licitud de reserva i per adaptar els productes i serveis sol·licitats per l’ Usuari a les preferències indicades en el Formulari de reserva de plaça (registre de dades) i implicarà la utilització de la seva adreça de correu electrònic per rebre qualsevol comunicació de RESA. Per iniciar el procés de sol·licitud de reserva, l’Usuari abans tindrà que accedir al Formulari de reserva de plaça i emplenar amb les seves dades de caràcter personal juntament amb altres dades que es sol·liciten en diverses pestanyes de la Web per a la correcta prestació del servei, i un cop emplenades, no podrà enviar el formulari si el Client interessat no ha acceptat prèvia i voluntàriament les Condicions de Preinscripció, redactat del qual, es recomana a qualsevol Usuari que llegeixi totes les condicions amb atenció abans de la seva acceptació.

Un cop complimentat el Formulari de preinscripció, s’enviarà a l ’Usuari un correu electrònic amb totes les seves dades introduïdes en el Formulari, així com un enllaç de validació per confirmar si esta d’acord amb les mateixes. Quant l’Usuari premi l’enllaç de validació, la seva sol·licitud quedarà automàticament registrada en la base de dades.

Al acceptar la confirmació del formulari de reserva, l’ Usuari disposarà d’un nom identificatiu d’usuari i contrasenya personal e intransferible designat por RESA via e-mail, amb l’objecte d’assegurar la identificació de cada Client/Usuari i la confidencialitat de les operacions realitzades; amb aquestes dades confidencials (usuari i contrasenya) podrà accedir a la seva zona privada de la Web .

RESA no es fa responsable del mal us de la seva contrasenya que l’ Usuari pugui fer com a client registrat al tramitar la reserva o bé contractar els serveis en la pàgina  Web de  RESA. L’ Usuari serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya i de mantenir la confidencialitat, assumint en conseqüència, qualsevol dany o prejudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. En cas de oblit de la contrasenya o qualsevol altre circumstancia que suposi un risc d’accés i/o d’utilització per part de tercers no autoritzats, l’ Usuari ho comunicarà immediatament a RESA, a fi de que aquesta procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa. En tot cas, qualsevol operació realitzada abans de l’esmentada comunicació es considerarà efectuada per l’ Usuari, el qual serà responsable dels danys que es derivin de qualsevol accés i/o us no autoritzat que es realitzi amb anterioritat a dita comunicació.

4.2. Ús del servei de reserva online per allotjaments diaris amb el motor de reserves.

4.2.1. Ús del servei de reserves online per allotjaments diaris amb el motor de reserves per a determinades residències especificades en el Lloc Web.

Aquest tipus de serveis de reserves online tenen per finalitat que qualsevol membre de la comunitat universitària pugui realitzar una reserva d’allotjament per a estades diàries en determinades residències gestionades per RESA e indicades en el propi Lloc Web. Aquest servei de reserves diàries es presta a través d’un motor gestionat per la empresa externa denominada SITEMINDER DISTRIBUTION LIMITED, de nacionalitat anglesa, amb domicili en el 1, Lyric Square, London,W6 0NB, United Kingdom, proveïda de VAT number (CIF anglès) GB-990 8056 89, registrada a Anglaterra i Gals amb número de registre 07242801.

Aquest sistema de motor de reserves es troba allotjat en el propi servidor de SITEMINDER, el qual com encarregat del tractament de dades, es compromet a complir amb els estàndards de seguretat requerits per la legislació vigent a Espanya, i entre d’altres per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, adoptant totes les mesures que garanteixin la seguretat de les dades personals que s’obtinguin per aquest mòdul/secció de reserves online enllaçat a la web de RESA. Així mateix, Siteminder garanteix que disposa d’un sistema d’encriptació de les comunicacions TLS 1.2. i/o el sistema de combinació de protocols criptogràfics de seguretat HTTPS (httpSecure-Hypertext Transfer Protocol Secure).

Això garanteix la seguretat de les comunicacions de transferències de dades amb una encriptació de 128 bits (‘RC4_128,with SHA1 for message authentication and RSA as the key exchange mechanism’).

4.2.2. Condiciones de la reserva:

L’Usuari/Client complimentarà amb les seves dades un formulari de reserva per allotjaments diaris en determinades residències, en aquest document apareixerà al final de tot una casella de verificació amb les condiciones de contractació per aquest tipus de reserva per a que siguin acceptades pel Client si esta d’acord.

Un cop l ’Usuari ha complimentat totes les dades en el formulari i l’ha enviat, rebrà la confirmació de la seva reserva de forma immediata i automàtica, a través d’un correu electrònic, i se li assignarà un número de confirmació de la reserva formalitzada. L’esmentat e-mail servirà al client com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l’acceptació. El pagament de les reserves d’allotjament diari s’efectuarà el dia d’entrada en la Residència, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipades, les quals seran abonades en el moment de l’acceptació del formulari de reserves.

4.2.3. Política de cancel·lació:

Les reserves realitzades a través d’aquest Lloc Web quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit/dèbit facilitada per l’ Usuari en el formulari. La reserva es podrà cancel·lar sense cap càrrec fins a 24 hores abans del dia de la seva entrada, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables, en les que es penalitzarà el total de l’estada abonada.

La no presentació al check-in o la cancel·lació fora del termini acordat en la oferta, suposarà un càrrec automàtic a la targeta de crèdit/dèbit per l’import que estipuli la oferta d’aquestes residències, així com la cancel·lació immediata de la reserva i la penalització d’una nit per habitació reservada.

Si el client durant la seva estada decideix abandonar la residència abans que finalitzi el temps d’estada contractat, es penalitzarà amb el 40% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, excepte en les reserves amb condiciones de pagament anticipat o no reemborsable es penalitzarà el total d’estada abonada.

4.2.4.

Els preus per habitació i nit , inclouen l‘IVA, i son els reflectits en aquesta pàgina Web, concretament en les residències que expressament ofereixin aquest servei. Als preus per a les residències de Catalunya s’aplicarà l’impost sobre les estades per a establiments turístics.

4.3. Ús del servei de reserves per a allotjaments diaris destinats a membres de la comunitat universitària en determinades Residències a través del formulari online del propi Lloc Web.

4.3.1. Condicions de la reserva:

L’Usuari/Client complimentarà amb les seves dades un formulari online per a reserves d’habitacions per a allotjaments diaris (estades inferiors a 30 dies, de 30 dies o més), en aquest formulari al final de tot apareixerà una casella de verificació amb les condicions generals de contractació de la reserva per que siguin acceptades pel Client si està d‘acord.

Un cop l’Usuari hagi complimentat totes les seves dades i hagi validat la casella, el personal de la Residència escollida confirmarà la reserva per correu electrònic. Per reserves urgents (amb 24 hores d’antelació o menys) es imprescindible contactar per telèfon directament amb la Residència.

Les reserves realitzades a través d’aquest sistema quedaran garantides mitjançant targeta de crèdit/dèbit facilitada per l’usuari al formulari de reserva. El pagament de la reserva s’efectuarà el mateix dia d’entrada a la residència.

Els preus per habitació i nit, inclouen l’IVA i són els publicats en aquesta pàgina Web, concretament en totes les residències especificades de forma expressa en la Web. En les residències emplaçades a Catalunya s’aplicarà l’impost sobre les estades en establiments turístics.

L’Usuari/Client haurà d’utilitzar aquests serveis de conformitat amb la Legislació espanyola, la moral, les bones costums i l’ordre públic, i d’acord amb el que s’estipuli en les presents Condicions Generals de reserva online per a les residències d’estudiants que gestiona RESA i en les Condicions Generals de la Contractació (veure punt 5.- següent). En conseqüència, queda obligat a no utilitzar aquests serveis amb finalitats il·lícites i/o contraris al que s’estableix en les presents condicions i en les Condicions Generals de la Contractació, lesius al dret i/o que atemptin contra interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis que presta i gestiona RESA i/o a la seva imatge.

4.3.2. Política de cancel·lació:

4.3.2.a) Estades inferiors a 30 dies.

Les reserves realitzades a través del formulari online es podran cancel·lar, sempre per escrit al correu electrònic de la residència en qüestió, sense cap càrrec al client fins a 24 hores abans del dia d’ entrada, excepte les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables, en les que es penalitzarà el total de la estada abonada.

Si el client durant la seva estada en la Residència, decideix abandonar l’establiment, abans de que finalitzi el temps d’estada contractat, es penalitzarà amb el 40% del preu total dels serveis que restin per utilitzar. Excepte en les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables es penalitzarà el total de la estada abonada.

La no presentació del client el dia d’entrada en la Residència o la cancel·lació de la reserva fora del termini indicat en el formulari online, suposarà un càrrec automàtic a la targeta de crèdit / dèbit de l’import d’una nit per habitació reservada, així com la cancel·lació immediata de la reserva. Excepte en les reserves amb condicions de pagament anticipat o no reemborsables es penalitzarà el total de la estada abonada.

5. ÚS DELS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ. CONDICIONS GENERALS.

Un cop l’Usuari/Client hagi accedit a la zona privada de la Web de RESA (denominada zona usuari) amb les seves claus (usuari i contrasenya) personals i intransferibles, disposarà per a la seva consulta d’un apartat on constin, entre d’altres documents, les Clàusules Generals (denominades Condicions Generals) de contractació de l’allotjament en la residència d’estudiants/col·legi major escollit i podrà descarregar-se o imprimir-se també la resta de documentació contractual (preus, reglament,etc..) .

Les esmentades Clàusules Generals de la contractació hauran d’ésser acceptades (mitjançant la casella de validació) pel Client per que es consideri efectivament formalitzada la contractació online. En quant l’Usuari accepti el contracte online, rebrà automàticament un correu electrònic que confirmarà la seva acceptació.

Si una de les estipulacions o vàries d’aquest Avís legal o en el seu cas, de les Condicions Generals de Contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les disposicions de l’Avís Legal i de les Condicions Generals d’ús se mantindran vigents i d’aplicació.

Així mateix, en cas d’existir discrepàncies entre el que s’estableix en l’Avís Legal i les Condiciones Generals i particulars de la Contractació de cada servei específic prevaldrà el que es regula en aquestes últimes.

.

6. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ RECAPTADA.

RESA es compromet a tractar les dades de forma confidencial i amb la finalitat exclusiva de gestionar i formalitzar la reserva d’allotjament sol·licitada per l’ Usuari, així com tramitar per voluntat del client la corresponent contractació de la reserva; incloent la promoció comercial dels serveis que presta. Entenent que la formalització i acceptació del formulari de reserva, així com de les Condicions Generals de la contractació, impliquen el consentiment per portar a terme l’esmentat tractament.

La contractació dels serveis oferts per RESA en aquesta pàgina, es realitza en un entorn segur a través de la implantació d’un sistema d’encriptació de dades SSL (Secure Sockets Layers) que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb la mateixa. El Client/Usuari pot comprovar que es troba en un entorn operatiu segur observant el candau tancat que es troba en la part inferior de la seva pantalla.

L’ Usuari es compromet a fer ús lícit i adequat d’aquesta Web així com dels serveis que es presten per part de RESA, de conformitat amb el present Avís Legal i a no desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un bon ús de les presents condicions.

RESA es reserva, en cas de que es porti a terme alguna activitat contrària a les lleis, el dret a cancel·lar les reserves de qualsevol Usuari o a denegar l’accés a la Web, sense previ avís, i a exercir les accions legals que consideri oportunes.

De la mateixa manera, RESA garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i tracten les dades de caràcter personal disposen de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar, sempre que sigui possible, l’alteració, pèrdua i/o accés no autoritzat a les esmentades dades personals.

De la mateixa manera, RESA garanteix que el servidor on s’emmagatzemen i tracten les dades de caràcter personal disposen de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar, sempre que sigui possible, l’alteració, pèrdua i/o accés no autoritzat a les esmentades dades personals.

.

7. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT.

Aquesta Web ha sigut elaborada de bona fe per RESA amb informació procedent de fons externes i internes, no obstant RESA no garanteix la exhaustivitat i veracitat de tota la informació que conté, ni en particular, l’accés continuat, la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest lloc Web. Tampoc es responsabilitza ni garanteix l’accés al Lloc Web, si el client o usuari no observa, per a la realització d’alguna activitat o per a la prestació de serveis en particular, les recomanacions donades per a cada supòsit en particular.

La empresa titular de la web no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut ni que aquesta estigui actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el seu sistema informàtic. Resa declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que faci ús del lloc Web i se li haguessin ocasionat danys i/o perjudicis de qualsevol natura ocasionats per algun virus informàtic o per elements informàtics de qualsevol índole procedents del Lloc Web o del servidor que li subministra. El titular d’aquesta Web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l’ús no consentit de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers.

RESA no es fa responsable de qualsevol dany o prejudici causat, en cas de que existeixin interrupcions del servei, retards, errades, mal funcionament del mateix, i en general, demés inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de RESA i/o degut a una actuació dolosa o culposa de l’ Usuari o que tingui per origen causes de força major, sense prejudici del que s’estableix en l’article 1.105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, la fallada de tercers, d’operadors, o de companyies de serveis (de telecomunicacions, d’Internet,..), actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes u omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, …etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic .

En qualsevol cas, sigui qual sigui la causa i en la mesura en el que això sigui permès per la legislació aplicable, RESA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, per problemes tècnics o errades dels equips informàtics que es puguin produir durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com anys que puguin ser causats per terceres persones , danys emergents i/o per lucre cessant.

Així mateix, RESA no es responsabilitza de la qualitat de la connexió dels usuaris, de la velocitat o del funcionament en l’accés a la pàgina Web. Per altre part, RESA no pot garantir la absència de virus o d’altres elements aliens a aquesta empresa que puguin produir alteracions en els equips dels usuaris, en els seus arxius o sistemes informàtics.

Degut a motius tècnics, de seguretat, de control, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa, RESA tindrà dret, sense previ avis, a suspendre temporalment el present Lloc Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació del mateix, sempre actuant en benefici de l’ Usuari, així com a efectuar canvis en la informació, serveis, productes i altres elements d’aquest Lloc Web. Tot això, sense que pugui exigir-se per part de l’ Usuari, responsabilitat alguna a RESA.

Si l’Usuari tingués coneixement de la existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a RESA per a que aquesta pugui procedir a la adopció de mesures legals oportunes. I de la mateixa forma, i amb l’objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, l’Usuari/Client podrà proposar aquelles modificacions, suggeriments, i/o fer observacions que estimin útils, posant-se en contacte amb RESA (responsable de la pàgina) per mitjà de l’adreça de correu electrònic: resa@resa.es.

8. ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB D’INTERÈS O ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTI AL LLOC WEB DE RESA.

Amb la finalitat d’anticipar-nos a les seves necessitats , RESA ofereix enllaços amb altres llocs Web pel seu benefici, necessitat o interès del Client/Usuari. Resa no te facultat ni medis humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, RESA no es fa responsable del contingut que es faciliti o inclogui en qualsevol altre lloc Web independent , incloent qualsevol reclam publicitari o de pràctiques comercials. Si bé RESA protegirà la informació que es trobi en el seu lloc Web o en les seves micro sites amb les que opera i presta serveis, però no podrà controlar ni assumir cap responsabilitat per les polítiques de privacitat d’altres llocs Web de tercers, incloent els llocs Web que siguin propietat o   estiguin controlats per altres societats col·laboradores i/o Universitats/Institucions. Els llocs Web de tercers als que es pugui accedir a través de vincles (links) en la nostra Web, així com les seves polítiques de privacitat i les mesures de seguretat implantades, en cap cas son responsabilitat de RESA.

En aquest sentit, si l’Usuari tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de tercers, ho hauran de comunicar immediatament a Resa als efectes de que es des habiliti l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’Usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de la seva pròpia pàgina Web al lloc Web haurà de complir totes les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la Home page o pàgina principal del Lloc Web però no podrà reproduir-la de cap forma (inline links, copia dels textos, gràfics, logos, marques registrades, etc.)

En tot cas estarà prohibit , d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir “frames” o “marcs” de qualsevol tipus que envoltin al Lloc Web o permetin la visualització dels Continguts a través de adreces d’Internet diferents a les del Lloc Web i en qualsevol cas, quant es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc Web de forma que: (i) produeixi o pugui produir, error, confusió o engany en els Usuaris sobre la vertadera procedència del servei o Continguts; (ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial ; (iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca nacional titularitat de RESA i del seu prestigi o del prestigi de les altres societats titulars esmentades; o (iv) de qualsevol altre forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre RESA, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta. En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que RESA ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altre forma patrocina, col·labora , verifica, o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica, mixta o qualsevol altre signe distintiu de RESA dintre de la pàgina Web del remitent, excepte en els supòsits permesos per la Llei o expressament autoritzat per RESA o per SIRESA CAMPUS o qualsevol altre de les societats denominades Societats Titulars i sempre i quan es permeti en aquests casos, un enllaç directe amb el Lloc Web en la forma establerta en aquesta apartat.

La pàgina Web que estableix l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, o contraris a la moral i a les bones costums (siguin pornogràfics, violents, racistes, discriminatoris, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari a la falsa concepció de que RESA subscriu, sustenta o s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat de RESA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina Web, entenent com a tals els textos, logotips, signes distintius, fotografies, imatges i altres continguts audiovisuals, així com el disseny gràfic, i en general, els seus continguts, són propietat intel·lectual de RESA o en el seu cas, de tercers si n’hi hagués; i es regeixen per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.

De la mateixa manera, les marques o signes distintius són titularitat exclusiva de RESA o de tercers, en tal cas s’expressarà de forma específica. L’ Usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina Web, titularitat de RESA i això portarà implícita la prohibició sobre el seu ús sense coneixement exprés de RESA.

Resta estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en la pàgina Web amb fins comercials, públics o professionals o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual o industrial, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

RESA autoritza als Usuaris a visualitzar, reproduir, emmagatzemar, imprimir i descarregar els continguts inserits a la Web i que consideri necessaris, exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre i quan no sigui utilitzat amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o competència deslleial, així com amb finalitats de comunicació, distribució, modificació, alteració, des compilació o que pugui desvirtuar el resultat volgut pel titular de la pàgina Web.

La infracció de qualsevol dels drets citats o de qualsevol altre, pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal o qualsevol altra disposició general que es dicti a l’efecte.

10. NOM DE DOMINI

El nom de domini o adreça de la present Web legal www.resa.es, és propietat del titular de la pàgina, tal i com consta en el registre mercantil de Barcelona. La seva titularitat és exclusiva i la utilització per part de tercers infringeix els drets conferits i atorgats pel registre de l’esmentat nom de domini al seu titular.

RESA també es titular d’altres noms de domini : www.reservas.resa.es, www.resahousing.com, i les microsites: www.resainn.com i www.resainn.es

11. POLITICA DE CANCEL·LACIÓ

En virtut del que s’estableix en el arts. 93 y 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris y altres lleis complementàries , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/3007, de 16 de novembre, s’informa a l’ Usuari que hagi contractat la reserva d’allotjament per a estades de curs complet/estades intermitges en una de les residències de la present Web seran d’aplicació les condicions de devolució i no devolució del pagament de la reserva regulades en les Condicions de preinscripció. En el moment de realitzar l’acceptació electrònica de les Clàusules Generals del contracte d’allotjament (Condicions Generals), l’Usuari haurà de llegir anticipadament les condicions de devolució i no devolució del dipòsit de garantia regulades en els Apartats c) i d) de la Clàusula Tercera de l’esmentat contracte, així com altres disposicions indicades en l’apartat e) de la Clàusula Quarta i en l’apartat c) de la Clàusula Sexta de l’esmentat contracte, i a partir de la seva acceptació/validació seran d’aplicació aquestes clàusules.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les relacions establertes entre Resa i l’Usuari es regiran per el que es regula en la normativa espanyola vigent.

Per a tota qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’accés al Web titularitat de RESA¸ i de les relacions amb els clients que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la pàgina Web, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la present Web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (Espanya) amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre