Política de privacitat – Política de protecció de dades.

1. Titular i responsable de la pàgina Web.
2. Protecció de dades de caràcter personal.
3.  Canvis a la política de privacitat.

 

En compliment del que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, i a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI)  i altres normatives aplicables, la  societat mercantil Residencias de Estudiantes, S.A. (en endavant, RESA) informa als Usuaris d’aquesta Web, sobre la seva Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal en la recaptació i posterior tractament de dades de caràcter personal, recollides dels Usuaris d’aquesta Web, que estiguin interessats a formalitzar una reserva d’allotjament.

Els termes d’Usuari i/o Clients s’utilitzen aquí per referir-se a tots els individus que per qualsevol raó accedeixin a aquesta pàgina Web, i per que aquests, de forma lliure i voluntari decideixin si volen facilitar a RESA les seves Dades Personals que se’ls pugui demanar per a l’ús de la Web, per a la formalització de la reserva d’allotjament  a través d’un formulari i en el seu cas, per a la contractació del corresponent allotjament.

1. TITULAR I RESPONSABLE DE LA PÀGINA WEB: www.resa.es

Residencias de Estudiants, S.A. (RESA)
Carrer Via Augusta, núm. 21‐23 2a planta. 08006 Barcelona
Telèfon: 93.394.35.00 ‐ Fax: 93.218.32.50
Correu electrònic: resa@resa.es.

Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24.281, Foli 95, Full núm. B‐67.261, Inscripció 1ª. CIF:A-60.109.188.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RESA li comunica que:

1.    Les dades personals facilitades per vostè a través del LLoc Web titularitat de RESA, (www.resa.es) (en endavant, la Web o el Lloc Web), o mitjançant la remissió d’un correu electrònic, s’incorporaran als fitxers titularitat de les següents societats: Residencias de Estudiantes, S.A., Siresa Campus S.L., S.A., Encampus, Residencias de Estudiantes, S.L., Siresa Hernán-Cortés, S.A., Siresa Salmantina, S.A. i Sociedad Inversora en Residencias para estudiantes Euskadi, S.A. (en endavant, les “Societats Titulars”), d’acord amb el servei sol•licitat o contractat. La finalitat del tractament de les dades facilitades es la gestió de la relació amb vostè i, en el seu cas, portar a terme una correcta gestió dels serveis prestats a través del Lloc Web.

2.    Igualment, les Societats titulars tractaran les dades per a gestionar les consultes que rebi dels clientes i/o usuaris i per a realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial, per diferents medis, als mateixos sobre la empresa, les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents medis de informació comercial de la empresa, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i labors de segmentació dels seus clients, en base a la informació de que disposa relativa als mateixos, amb l’objecte de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques i/o necessitats.

3.    Així mateix, li informem, i mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat vostè consent, que les serves dades personals siguin comunicades, en el seu cas, a les empreses gestionades pel Grup Azora que pertanyen als sectors Immobiliari/d’allotjament, als efectes de realitzar-li enquestes d’opinió i realitzar l’enviament d’informació dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector d’activitat esmentat, a través de diferents medis, inclosos els electrònics.

4.    Vostè garanteix que les dades aportades son verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’ incompliment de tal obligació. En el cas de que les dades aportades pertanyin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a les Societats titulars per als fins senyalats.

5.    Quan les dades personals siguin recaptades a través del formulari, serà necessari que vostè aporti, al menys, aquelles marcades amb un asterisc, ja que, si no es subministressin  aquestes dades considerades necessàries, les Societats Titulars no podran acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada.

6.    Per a manifestar la seva negativa en els termes establerts anteriorment i per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancelació u oposició s’haurà de remetre un escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades”, en el que es concreti la sol•licitud corresponent i aportant fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de l’interessat, a la següent adreça: Vía Augusta nºs 21-23 2ª planta , 08006 Barcelona o mitjançant l’adreça de correu electrònic resa@resa.es

7.    De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el supòsit de que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en un futur, per part de RESA, podrà manifestar la seva voluntat enviant un e-mail a la adreça electrònica següent: resa@resa.es

3.  CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cas que RESA modifiqui la present Política de Privacitat, haurà de respectar la legislació vigent i concretament la de protecció de dades de caràcter personal, publicant una notificació a la Web perquè els Usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de dades que recullin i/o les finalitats del tractament i/o les cessions a tercers. En cap cas, qualssevol de les modificacions de la present Política de Privacitat afectaran, per si mateixes, l’elecció que els usuaris hagin formulat en el que respecta a la forma en què RESA pugui utilitzar les seves Dades Personals. Si en qualsevol moment, RESA decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent a l’establerta en el moment de la seva recollida, ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol•licitant el seu consentiment al respecte.