Goza ezazu independentziaz, pribatutasunaz eta lasaitasunaz, zuretzat bakarrik baita. Kanpora ematen duen apartamentua, beharrezko guztiarekin hornitutako sukaldea, komuna eta altzariak barne. Blas de Otero Unibertsitate Egoitzan apartamentu guztiak dira banakoak.